A Member of TEAM GROUP

Home คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

ดร.วีระพล ทองอุไทย

ประธานกรรมการ

ดร.มนตรี บุษบาธร

กรรมการผู้จัดการ

ดร.สุเทพ ฉิมคล้าย

รองกรรมการผู้จัดการ

นายทรงศักดิ์ แพทย์ดี

รองกรรมการผู้จัดการ

นายนริศร์ เด่นไพบูลย์

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้อำนวยการฝ่าย

นายศิรัส เคนพะนาน

ผู้อำนวยการฝ่าย

นายสินสุข ภู่อนุสาสน์

ผู้อำนวยการฝ่าย

นางสุกัลยา กอกระจาดเพ็ชร์

ผู้อำนวยการฝ่าย

นายวิชัย เคนชมภู

ผู้อำนวยการฝ่าย