A Member of TEAM GROUP

Home ด้านไฟฟ้าชีวมวล

ด้านไฟฟ้าชีวมวล

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 7.5 MW จังหวัดตรัง

 

 

เจ้าของโครงการ : บริษัท โอทาโก้ จำกัด

ลักษณะโครงการ : โรงไฟฟ้าขนาด 7.5 MW ใช้ทะลายปาล์มและใยปาล์มเป็นเชื้อเพลิง

บริการ : 

1. พิจารณาในด้านเทคนิคประกอบด้วย

• ความเหมาะสมของ EPC Contract ในด้านเทคนิค

• รายละเอียดด้านเทคนิคของอุปกรณ์ที่สำคัญ

• ข้อกำหนด ลักษณะอุปกรณ์ การใช้อุปกรณ์ที่สำคัญ

• แผนการก่อสร้าง (Construction plan)

• ศึกษารายละเอียดปริมาณของเชื้อเพลิงที่จะใช้ในโรงไฟฟ้า

 

2. ติดตามความก้าวหน้าผลงานก่อสร้างของโครงการ

3. ติดตามและสรุปผลทดสอบอุปกรณ์เพื่อให้เครื่องจักรเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า

โครงการโรงงานผลิตเอธานอล อุบลไบโอเอธานอล ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

เจ้าของโครงการ : บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จำกัด

 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด

 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด

 

ลักษณะโครงการ : โรงงานผลิตเอทานอล ขนาดกำลังผลิต 400,000 ลิตรต่อวัน กระบวนการผลิตเอทานอล เป็นเทคโนโลยีจากประเทศจีน ประกอบด้วยอาคารโรงงาน อาคารสำนักงาน หอพัก ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้ง Biogas Plant ที่สามารถผลิตไฟฟ้าขายระบบไฟฟ้า ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขนาด 4.5 MW

 

บริการ :ทำหน้าที่ตรวจสอบทบทวนด้านเทคนิค ตรวจสอบทบทวนงบประมาณ ตารางเวลาในการก่อสร้าง ประเมินค่าใช้จ่ายการเดินเครื่องฯ ตรวจสอบระหว่างการก่อสร้าง และทดลองเดินเครื่อง ในส่วนของ Owner Engineer ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรฐานของงานก่อสร้างให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามระยะเวลาโครงการ

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 8.9 เมกกะวัตต์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

 

เจ้าของโครงการ : บริษัท EPURON (Thailand) จำกัด และ บริษัท อิสริยะกุล ไบโอแม็ส จำกัด

 

ลักษณะโครงการ : โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 8.9 เมกกะวัตต์ โดยใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงหลัก และใช้ซังข้าวโพด ไม้สับ เป็นเชื้อเพลิงเสริม ซึ่งต้องศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ จำนวนมากเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และขออนุญาตในการก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าต่อไป

 

บริการ : ศึกษาถึงปัญหาอุปสรรค เทคโนโลยีขั้นตอนการผลิตที่เหมาะสม ขั้นตอนวิธีการดำเนินการทางด้านมวลชนสัมพันธ์และการขออนุญาตสร้าง รวมถึงดำเนินการทำประชาพิจาร จนถึงการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า

โครงการโรงไฟฟ้ามุ่งเจริญกรีนเพาเวอร์ จังหวัดสุรินทร์

 

 

เจ้าของโครงการ : บริษัท มุ่งเจริญ กรีน เพาเวอร์ จำกัด

 

ลักษณะโครงการ : โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ขนาด 9.9 MW โดยใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง โดยเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าเข้ากับระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แรงดัน 22 kV ที่เดินผ่านหน้าโรงไฟฟ้า

 

บริการ :

1. พิจารณา เสนอแนะ ศึกษารายละเอียดสรุปความเห็นในด้านเทคนิค ในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา EPC Contract สำหรับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า

2. ติดตามความก้าวหน้าของงาน สรุปผลงาน ข้อเสนอแนะ สำหรับงานโครงการเป็นระยะ โดยจะทำการสรุปเสนอเป็นประจำทุกๆ เดือน

3. ติดตาม ตรวจสอบ สรุปผลสำหรับงานทดสอบอุปกรณ์ รวมทั้งเสนอแนะให้ความคิดเห็นในการที่จะออก Final Certificate ของโรงไฟฟ้า และออกใบรับรองความสมบรูณ์ของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จ.กระบี่ ขนาด 9.5 MW อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

 

 

เจ้าของโครงการ : บริษัท ทรอปิคอล เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

ลักษณะโครงการ : โรงไฟฟ้าขนาด 9.5 MW ที่ใช้เศษใบปาล์มเป็นเชื้อเพลิง โดยเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าเข้ากับระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แรงดัน 33 kV ที่เดินผ่านหน้าโรงไฟฟ้า

 

บริการ :

1. บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยงาน

– งานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญา

– จัดหาผู้รับจ้างเหมาระบบ Water Treatment Plant เพื่อส่งน้ำให้กับโรงไฟฟ้า

– จัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างงานปรับพื้นที่และงานขุดบ่อเก็บกักน้ำขนาด 600,000 ลบ.ม. และสถานีสูบน้ำ

– ออกแบบรายละเอียดอาคารโรงไฟฟ้า

– ออกแบบรายละเอียดอาคารเก็บเชื้อเพลิง

 

2. งานควบคุมการก่อสร้าง

– งานควบคุมการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

– งานทดสอบระบบต่าง ๆ

 

3. งานบริหารสัญญา

– ตรวจสอบและอนุมัติการเบิกจ่ายค่าก่อสร้าง

– จัดทำรายงานให้กับธนาคารผู้ให้กู้

– งานขออนุญาตต่าง ๆ

โครงการการศึกษาและประเมินผลโครงการที่มีศักยภาพชีวมวล

 

 

เจ้าของโครงการ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ) กระทรวงพลังงาน

 

ลักษณะโครงการ : เมื่อประเทศไทยประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในปลายปี 2540 และก่อให้เกิดผลกระทบกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการประหยัดค่าใช้จ่ายของประเทศ แนวทางหนึ่งในการส่งเสริมการประหยัดพลังงานคือ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการส่งเสริมให้การใช้พลังงานภายในประเทศมากขึ้น ดังนั้น หากมีการสำรวจปริมาณศักยภาพของแหล่งผลิตและการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลโดยจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับสารสนเทศทางภูมิศาสตร์จะทำให้ง่ายและสะดวกต่อการตรวจสอบปริมาณชีวมวลที่เหลือจากการใช้งาน สามารถกำหนดแนวทางสำหรับการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการทดแทนพลังงานเชิงพาณิชย์ซึ่งจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

 

บริการ : ศึกษาและประเมินศักยภาพของแหล่งชีวมวลเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลการผลิตและการใช้ชีวมวลในประเทศไทยจำนวนไม่น้อยกว่า 15 ประเภท อันประกอบด้วยใบและยอดอ้อย กากอ้อย ฟาง แกลบ ทะลายปาล์มเปล่า กะลาปาล์ม ใยปาล์ม ลำต้นมันสำปะหลัง เหง้ามันสำปะหลัง ซังข้าวโพด ตอซังสับปะรด ถ่านไม้ ไม้ฟืน เศษไม้ และขี้เลื่อย เป็นต้น

โครงการโรงไฟฟ้าโรงสีข้าวสมหมาย จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

เจ้าของโครงการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวสมหมายร้อยเอ็ด

 

ลักษณะโครงการ : โรงไฟฟ้าขนาด 3.7 MW ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง

 

บริการ :

1. พิจารณาในด้านเทคนิคประกอบด้วย

• ความเหมาะสมของ EPC Contract ในด้านเทคนิค

• รายละเอียดด้านเทคนิคของอุปกรณ์ที่สำคัญ

• ข้อกำหนด ลักษณะอุปกรณ์ การใช้อุปกรณ์ที่สำคัญ

• แผนการเดินเครื่อง การบำรุงรักษาละรวมทั้งแผนกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง

• ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก บริษัทEPC เสนอเทียบมาตรฐานของข้อกำหนดของสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

• ศึกษารายละเอียดปริมาณของเชื้อเพลิงที่จะใช้ในโรงไฟฟ้า

 

2. ติดตามความก้าวหน้าผลงานก่อสร้างของโครงการ

3. ติดตามและสรุปผล ทดสอบอุปกรณ์เพื่อให้เครื่องจักรเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า

โครงการโรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

เจ้าของโครงการ : บริษัท ร้อยเอ็ด กรีน จำกัด

 

ลักษณะโครงการ : โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ขนาด 9.9 MW ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง ประกอบด้วย

• หม้อไอน้ำ ขนาด 45 ตัน

• เครื่องกังหัน ขนาด 10  MW

• เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 9.9 MW

 

บริการ :

1. พิจารณาในด้านเทคนิคประกอบด้วย

• ความเหมาะสมของ EPC Contract ในด้านเทคนิค

• รายละเอียดด้านเทคนิคของอุปกรณ์ที่สำคัญ

• ข้อกำหนด ลักษณะอุปกรณ์ การใช้อุปกรณ์ที่สำคัญ

• แผนการเดินเครื่อง การบำรุงรักษาละรวมทั้งแผนกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง

• ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก บริษัทEPC เสนอเทียบมาตรฐานของข้อกำหนดของสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

• ศึกษารายละเอียดปริมาณของเชื้อเพลิงที่จะใช้ในโรงไฟฟ้า

 

2. ติดตามความก้าวหน้าผลงานก่อสร้างของโครงการ

3. ติดตามและสรุปผล ทดสอบอุปกรณ์เพื่อให้เครื่องจักรเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า

โครงการโรงไฟฟ้ายะลา จังหวัดยะลา

 

 

เจ้าของโครงการ : บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด

 

ลักษณะโครงการ : โรงไฟฟ้าขนาด 20 MW ที่ใช้ไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิง

 

บริการ :

1. พิจารณาในด้านเทคนิคประกอบด้วย

• ความเหมาะสมของ EPC Contract ในด้านเทคนิค

• รายละเอียดด้านเทคนิคของอุปกรณ์ที่สำคัญ

• ข้อกำหนด ลักษณะอุปกรณ์ การใช้อุปกรณ์ที่สำคัญ

• แผนการเดินเครื่อง การบำรุงรักษาละรวมทั้งแผนกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง

• ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก บริษัทEPC เสนอเทียบมาตรฐานของข้อกำหนดของสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

• ศึกษารายละเอียดปริมาณของเชื้อเพลิงที่จะใช้ในโรงไฟฟ้า

 

2. ติดตามความก้าวหน้าผลงานก่อสร้างของโครงการ

3. ติดตามและสรุปผล ทดสอบอุปกรณ์เพื่อให้เครื่องจักรเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า